Annet Wood

Beeldend Kunstenaar

Vragen aan Minsiter VWS over minimale lichaamstemperatuur

14 augustus, 2019 - 07:05 -- Annet Wood

Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Berkhout, 27 juni 2019
Geachte Ministers
Het verstrekken van juiste en volledige informatie rond orgaandonatie vinden wij van groot belang. Daarom maken wij ons zorgen om het volgende: 
Wij hebben geconstateerd dat in het vigerende hersendoodprotocol een uitvoeringsregel is opgenomen die tot een onveilige vaststelling van hersendood kan leiden.
In het hersendoodprotocol staat het volgende:
Citaat: “(…)  Deze dient ten slotte, op grond van de beschikbare anamnestische en algemeen diagnostische gegevens (lichamelijk onderzoek, biochemisch onderzoek) zich ervan te vergewissen dat er geen oorzaken van bewusteloosheid of reactieloosheid in het geding zijn die hersendooddiagnostiek onbetrouwbaar maken. Dit betreft met name de volgende oorzaken:• hypothermie (centrale lichaamstemperatuur gelijk aan, of lager dan 32°C); (…) Einde citaat
Er wordt gesteld dat hypothermie  de hersendooddiagnostiek onbetrouwbaar kan maken en dat er gelijktijdig met een minimale lichaamstemperatuur van 32+°C  mag worden getest.
In alle voorhanden zijnde (Nederlandse) documentatie over hypothermie wordt gesproken c.q. gewaarschuwd voor de risico’s die bestaan indien een patiënt beschikt over een lichaamstemperatuur die  lager is dan 35°C [1]. De World Health Organisation definieert dat onderkoeling ontstaat als het lichaam een centrale lichaamstemperatuur heeft die lager is dan 36 °C [2].
In Nederland mogen onderkoelde mensen, die ernstig hersenletsel hebben, ondanks de onbetrouwbaarheidsfactor, wel worden getest op de hersendood.
Wij verzoeken u ons uit te leggen waarom u voor de minimale temperatuur van 32+ °C heeft gekozen en niet voor de voor donoren veilige temperatuur  van 36 °C.

na beantwoording van de Minister verstuurden wij een vervolgbrief

Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Berkhout,   28 juli 2019
Geachte Ministers
Met verwijzing naar uw schijven d.d. 24 juli 2019 brief nr. 1552452-193035-GMT het volgende:
Artikel 15 lid 1 Wet op Orgaandonatie
De Gezondheidsraad stelt met inachtneming van artikel 14, tweede lid, vast welke de volgens de laatste stand van de wetenschap geldende methoden en criteria voor het met zekerheid vaststellen van de hersendood zijn. Op basis daarvan stelt de Gezondheidsraad een protocol op met betrekking tot de bij het vaststellen van de hersendood in ziekenhuizen te volgen procedures en uit te voeren onderzoeken in gevallen dat het voornemen bestaat tot verwijdering van een orgaan. Het protocol wordt vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur.
De Gezondheidsraad stelt het hersendoodprotocol op en niet vast. Het vaststellen geschiedt bij algemene maatregel van bestuur. U bent als Ministers verantwoordelijk voor het vaststellen van het hersendoodprotocol.
Wij verzoeken u om spoedige beantwoording van onze schrijven d.d. 27 juni 2019.

na beantwoording van deze brief stuurden wij weer een vervolgbrief

Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Berkhout,    12 augustus 2019
Geachte Ministers
Met verwijzing naar uw schijven d.d. 8 augustus 2019 brief nr. 1565100-193889-GMT het volgende:
U heeft als minister de AMvB uitgevaardigd waarbij het Hersendoodprotocol kracht van wet heeft verkregen. Dus u bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van dat protocol. Mitsdien gaat het niet aan dat u voor vragen daarover doorverwijst naar derden.
Het voor de hand liggende antwoord op onze vraag had kunnen zijn dat u de afweging niet heeft gemaakt omdat het u onbekend was dat de minimale lichaamstemperatuur een belangrijk aspect is bij het vaststellen van de dood en derhalve ook bij de dood op basis van het hersendoodprotocol.
Vraag:  is deze veronderstelling juist?
Wij zien uw antwoord gaarne zo spoedig mogelijk tegemoet

 

 

 

[1] https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/183943-hypothermie-onderkoeling-verlaagde-lichaamstemperatuur.html
“Van hypothermie is sprake wanneer deze lager is dan 35 °C”
https://www.icverpleegkundige.com/files/hypothermie.pdf
“lichaamstemperatuur  “patiënt is pas dood als hij warm en dood is”
https://www.gezondheid.nl/medische-dossiers-aandoeningen/onderkoeling/
“Onderkoeling begint als de lichaamstemperatuur zakt tot onder de wordt de situatie kritiek”
http://www.traumaprotocol.nl/index.php/onderkoeling-en-verdrinking
“Onder hypothermie wordt verstaan een centrale of kern temperatuur van kleiner dan 35° C. De perifere temperatuur is meestal 2-4 ° C lager dan de centrale temperatuur. “
https://www.ntvg.nl/artikelen/klinische-thermometrie-ii-huidige-dilemmas/volledig
“Verlaging van de kerntemperatuur kan eveneens wijzen op ernstige ziekte. Het klinische belang van hypothermie (kerntemperatuur < 35°C) wordt echter niet altijd herkend en regelmatig wordt hypothermie ten onrechte vastgesteld of juist gemist door een verkeerde registratietechniek”.
https://www.researchgate.net/publication/293048533_Accidentele_hypothermie_op_spoedgevallendienst_een_literatuuroverzicht
“Wanneer bij een patiënt op een spoedgevallendienst een waarde voor lichaamstemperatuur lager dan 35°C wordt vastgesteld, is er sprake van hypothermie”.
[2] https://www.who.int/gpsc/appendix14.pdfHypothermia is defined as a core temperature below 36 C and is common during and after major surgical (..)"

 

 

 

Annet Wood, beeldend kunstenaar
Westeinde 256 1647ML Berkhout (NL)
+00(31)637125748
artberkhout@gmail.com

Facebook icon
Twitter icon
YouTube icon
LinkedIn icon